I-11-1-11_ศักยภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ

รหัส  I-11-1-11

ชื่อเรื่อง_ศักยภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ

ผู้วิจัย  ผศ. เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว

สถาบัน คณะวิทยาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พศ. 2545

ปีพิมพ์  พศ. 2545