I-11-1-12_การใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แอบอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รหัส  I-11-1-12

ชื่อเรื่อง _การใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แอบอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สถาบัน  โครงการชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้วิจัย  จิระ  ปรังเขียว  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพิมพ์  กรกฎาคม พศ. 2542