I-11-1-14_การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจผ่านรายการวิทยุ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี วิกฤตการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัส   I-11-1-14

ชื่อเรื่อง _การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจผ่านรายการวิทยุ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี วิกฤตการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้วิจัย   จิราภรณ์  เจริญเดช

สถาบัน  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริการสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์  พศ. 2548