I-11-2-13_การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์

รหัส  I-11-2-13

ชื่อเรื่อง_การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย  สุรชัย  เลาคำ

สถาบัน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ พศ. 2553

บทย่อ

การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์ และ 4 กลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมให้หนังสือพิมพ์แสดงบทบาทเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ซึ่งต้องประสานร่วมมือกัน คือ ....