I-11-1-15_สารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโต๊ะข่าวเพื่อชุมชนต่อการพัฒนาวิทยุชุมชน

รหัีส I-11-1-15

ชื่อเรื่อง_สารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโต๊ะข่าวเพื่อชุมชนต่อการพัฒนาวิทยุชุมชน

ผู้ศึกษา  นายชินโชติ  ภูขมัง  นักศึกษาสาขาจัดการการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีพิมพ์  พศ. 2553