I-11-1-16_สารนิพนธ์ บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทยต่อการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาโครงอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย

รหัส I-11-1-16

ชื่อเรื่อง_สารนิพนธ์ บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทยต่อการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาโครงอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย

ผู้ศึกษา  นางสาวนัทธ์ชนัน เพิ่มพูล นักศึกษาสาขาการจัดการการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น

ปีพิมพ์ พศ. 2553