I-11-1-19_การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม

รหัส  I-11-1-19

ชื่อเรื่อง_การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม

เจ้าของ นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอ สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ พศ. 2553