I-11-4-17-18_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์

รหัส  I-11-4-17-18

ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ หัวหน้าคณะวิจัย

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์  พศ. 2552