I-11-4-19-20_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์

รหัส I-11-4-19-20

ชื่อเรื่อง_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์ พศ. 2552