I-11-4-21_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รหัส  I-11-4-21

ชื่อเรื่อง_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้วิจัย   ผศ. สุรสิทธิ์   วิทยารัฐ

สำันักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์ พศ. 2550