I-11-4-23_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3)

รหัส  I-11-4-23

ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3)

ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันันทา

ปีพิมพ์ พศ. 2552