I-11-1-20_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริธธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

รหัส  I-11-1-20

ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริธธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

นักวิจัย  รศ. จริยา  สมประสงค์

ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีพ.ศ. 2553