I-11-1-21_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550

รหัส I-11-1-21

ชื่อเรื่อง_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550

นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2553

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ