I-11-1-22_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในหลักสูตรสื่อสารมวลชน

รหัส I-11-1-22

ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในหลักสูตรสื่อสารมวลชน

ผู้วิจัย  รศ. ดร. วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์, ผศ. ดร. กุสุมา  ผลาพรม, อ.สุวรรณ  มาดแมน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีพศ. 2554

เสนอ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ