I-11-1-24_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

รหัส I-11-1-24

ชื่อเรื่อง_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต  บุนนาค

ปีพิมพ์  พศ. 2553

ได้รับการสนับสนุนโดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)