I-11-1-25_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี 2554 “อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี

รหัส  I-11-1-25

ชื่อเรื่อง_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี 2554 "อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554

ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี

จัดโดย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ