I-11-1-26_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำกับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง บทสำรวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ

รหัส I-11-1-26

ชื่อเรื่อง_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำกับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง บทสำรวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ

ผู้วิจัย  วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง

ที่ปรึกษา  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์