I-11-1-27_การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อ

รหัส I-11-1-27

ชื่อเรื่อง_การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อ

ผู้วิจัยชื่อ รศ. ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ พศ. 2553