I-11-2-20_การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของสื่อมวลชนที่ดีจากมุมมองจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมของจอห์น สจ๊วด มิลล์

รหัส  I-11-2-20

ชื่อเรื่อง_การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของสื่อมวลชนที่ดีจากมุมมองจริยศาสตร์ประโยชน์นิยมของจอห์น สจ๊วด มิลล์

ผู้วิจัย  อ.ศุภสิทธิ์  เสร็จประเสริฐ  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีพิมพ์ พศ. 2553

ได้รับทุนอุดหนุน จาการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ