I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์

รหัส  I-11-3-27

ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์

ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์

ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2554