I-11-3-28_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก

รหัส I-11-3-28

ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก

จัดโดย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 2554  เวลา 13.00-17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา