i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น

i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น

นักวิจัย  นางสาวสุปรียา  กลิ่นสุวรรณ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 2553

ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและ สำนักงานกอทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)