i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, Convergence Media Era -เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อ

i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, , Convergence Media Era -เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อ

Survey of Jounalism Training Needs to Move Towards

จัดทำโดย สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทรวัฒนากุล- อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  / กานต์  เชาวน์นิรัติศัย - พรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์

จัดพิมพ์  5 พฤษภาคม 2556