i-11-4-28_อิศราปริทัศน์ (Media Review)

i-11-4-28_อิศราปริทัศน์ (Media Review)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พศ. 2556

ISSN 1513-6922

บรรณาธิการ  รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ์

พิมพ์ปีที่  เมษายน 2556

จัดทำโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

พิมพ์ที่  บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์