i-11-4-27_พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน

i-11-4-27_พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน

โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้  บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา

ผู้วิจัย  ดร.เลิศชาย  ศิริชัย , นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ

สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพิมพ์   พฤษภาคม 2546