i-11-5-2_ประชากรและสังคมในอาเซียน:ความท้าทายและโอกาส

i-11-5-2_ประชากรและสังคมในอาเซียน:ความท้าทายและโอกาส

บรรณาธิการ   สุชาดา  ทวีสิทธิ์, มาลี  สันภูวรรณ์  , ศุทธิดา ชวนวัน บ

เจ้าของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2556