i-11-4-30_กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขแพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

i-11-4-30_กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขแพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง

ผู้เขียน  ชมพูนุท  ตั้งถาวร , ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

เจ้าของ  สถาบันพระปกเกล้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 ต.ค. 2556