i-11-5-7_การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์-ข่าว ผลงานวิจัยและกิจกรรม ปีงบประมาณ2547

i-11-5-7_การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์-ข่าว ผลงานวิจัยและกิจกรรม ปีงบประมาณ2547

ไตรมาสที่4 กรกฏาคม-กันยายน2547

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีพิมพ์ 2547