i-11-5-6_การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์-ข่าว ผลงานวิจัยและกิจกรรม ปีงบประมาณ2547

i-11-5-6_การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์-ข่าว ผลงานวิจัยและกิจกรรม ปีงบประมาณ2547

ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2547

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีพิมพ์ 2547