i-11-5-11_ภาษาพากหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กับการสะท้อนเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553

รหัส  i-11-5-11

ชื่อเรื่อง_ภาษาพากหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กับการสะท้อนเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พศ. 2553

Language Usage for the Front Page Headline of Newspaper with Reflection of Political Violence in March -May 2010

ผู้วิจัย   สรลักษณ์   พงษ์โพธิ์

จัดพิมพ์  รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พศ. 2556