i-11-5-13_การปาฐกถาพิเศษ ผนึกกำลังสู่อนาคต เรียนรู้ร่วมกันากประสบการณ์

รหัส  i-11-5-13

ชื่อเรื่อง_การปาฐกถาพิเศษ ผนึกกำลังสู่อนาคต เรียนรู้ร่วมกันากประสบการณ์

2 ก.ย. 2556  โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี กรุงเทพฯ

เรียบเรียง   กัญจน์นภา  ชาติยานนท์   และเจคอบ โฮแกน บรรณาธิการ

เจ้าของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) กระทรวงการต่างประเทศ