i-11-5-15_รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

รหัส  i-11-5-15

ชื่อเรื่อง_รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เจ้าของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิมพ์   ครั้งที่ 1 พศ. 2556