i-11-5-18_ รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

รหัส i-11-5-18

ชื่อเรื่อง_ รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

เจ้าของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เสนอต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2556