i-11-5-20_ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

i-11-5-20

_ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัย นายสุวัฒน์  ทองธนากุล

โรงพิมพ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11

ประจำปี การศึกษา พศ. 2542