i-11-5-27_ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีต่อการปฏิรูปสื่อ

i-11-5-27

_ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีต่อการปฏิรูปสื่อ

ผู้วิจัย  ดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว, รศ.ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ

ปีพิมพ์  2553