j-12-3-33_4ทศวรรษภาพข่าวไทย

j-12-3-33

_4ทศวรรษภาพข่าวไทย

เจ้าของและโรงพิมพ์ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

(รวมภาพส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2537)

ปีพิมพ์  2538