j-12-4-30_ยากขอบ อนุสรณ์

j-12-4-30_ยากขอบ อนุสรณ์

รวมข้อเขียนหลากรสแต่.. ผู้สร้างมรดกทางวรรณกรรมอันอมตะคือผู้ชนะสิบทืศ และสามก๊กฉบับวณิพก

ฉบับรวมพิมพ์หนังสือเป็นอภินันทนาการ เนื่องในงานฌาปนกิจ "ยาขอบ" (โชติ แพร่พันธ์ุ)

บรรณาธิการบริหารโครงการ   ช่วย  พูลเพิ่ม

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการโฆษณา   อาจิณ  จันทรัมพร

โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

ISBN 974-602-536-8