j-12-4-31_เชเกวารา กับความตาย -CheGuevara & Death

j-12-4-31_เชเกวารา กับความตาย -CheGuevara & Death

ผู้แต่ง  ธเนศ  วงศ์ยานนาวา

โรงพิมพ์ตะวันออก, สำนักพิมพ์ creambooks

พิมพ์ครั้งที่ 2  ต.ค. 2547 (ฉบับสมบูรณ์)

เรื่องราว ของผู้ชายที่เท่ที่สุดในโลก  The Story of the Smartest Guy in the World