J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์ มติชน

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559

สาระสำคัญของ “หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย” คือการรวมรวมบทสัมภาษณ์และบันทึกของบุคคลสำคัญทางการเมืองไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วนที่อยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงปี 2475 - 2500 ถือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยบทแรกเป็นการนำเรื่องที่ “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” พระราชินีใน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทานสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งได้ตรัสถึงการเมืองช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เหตุการณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก่อนการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ 27 มิถุนายน กระทั่งวันที่ทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยเสด็จไปประยังประเทศอังกฤษ จนในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติในที่สุด

มีให้ยืมอ่านที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(หาซื้อได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (ถ.สามเสน) ราคา 700 บาท ราคาสมาชิก 600 บาท)