J-12-1-1-11_เบื้องแรกประชาธิปตัย

รหัส J-12-1-1-11

ชื่อเรื่อง_เบื้องแรกประชาธิปตัย

บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย