J-12-2-12-21_พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่ กลุ่มนักข่าวหญิง

รหัส  J-12-2-12-21

ชื่อเรื่อง_พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานสัมภาษณ์ แก่กลุ่มนักข่าวหญิง

เจ้าของ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย