J-12-2-28_อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง

รหัส J-12-2-28

ชื่อเรื่อง_อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้แต่ง ใจ อึ๊งภากรณ์, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และคณะ

เจ้าของ คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519