J-12-2-34_ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ รวมบทความระหว่างปี พศ. 2527-2537

รหัส J-12-2-34

ชื่อเรื่อง_ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ รวมบทความระหว่างปี พศ. 2527-2537

ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์