J-12-2-36_รำลึกวีรชนเดือนตุลาสืบทอดเจตนาประชาธิปไตย

รหัส  J-12-2-36

ชื่อเรื่อง_รำลึกวีรชนเดือนตุลาสืบทอดเจตนาประชาธิปไตย

ผู้แต่ง  จัดทำโดยฝ่ายสาราณียกร 19 สถาบัน

เจ้าของ องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน