J-12-4-16_72 ปี บรรหาร ศิลปอาชา

รหัส J-12-4-16

ชื่อเรื่อง_72 ปี บรรหาร ศิลปอาชา

ชื่อผู้เรียบเรียง  สัญญลักษณ์  เทียมถนอม

โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์มิติใหม่

ปีพิมพ์ สิงหาคม พศ. 2547