J-12-4-13-15_ดาวเงินแห่งศรัทธา ชีวิตและผลงาน พล.ต.ต. เสรี เตมียะเวส

รหัส  J-12-4-13-15

ชื่อเรื่อง_ดาวเงินแห่งศรัทธา ชีวิตและผลงาน พล.ต.ต. เสรี เตมียะเวส

ชื่อผู้แต่ง  บุญชัย  ปัญจรัตนากร , สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ