J-12-4-10_40 th เดลินิวส์ บันทึกข่าวลึก ข่าวลับ 4 ทศวรรษ

รหัส J-12-4-10

ชื่อเรื่อง_40 th เดลินิวส์ บันทึกข่าวลึก ข่าวลับ 4 ทศวรรษ

เจ้าของ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โรงพิมพ์ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด

ปีพิมพ์  28 มีนาคม พศ. 2547