J-12-4-8_เอกบุรุษชาติอาชาไนย: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

รหัส J-12-4-8

ชื่อเรื่อง_เอกบุรุษชาติอาชาไนย: พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ

ชื่อผู้แต่ง  ดร.สุรเกียรติ  เสถียรไทยและคณะ

ปีพิมพ์ พศ. 2540