J-12-4-6-7_ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

รหัส  J-12-4-6-7

ชื่อเรื่อง_ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

คณะผู้จัดทำหนังสือ  พลเอกนิพนธ์  ศิริพร , รท.สุวรรณ  กมลเลิศ, นส.จินตนา จ้อยจุมพจน์

โรงพิมพ์  หจก. อรุณการพิมพ์

ปีพิมพ์  พศ. 2549