J-12-4-1-2_92ปี ปัญญานันทภิกขุ – 11 พฤษภาคม 2454-2546

รหัส J-12-4-1-2

ชื่อเรื่อง_92ปี ปัญญานันทภิกขุ  - 11 พฤษภาคม 2454-2546

เจ้าของ สโมสรออนส์กรุงเทพ  บัวหลวงภาค 310 ซี

สำนักพิมพ์  สุเนตรฟิล์ม

ปีพิมพ์  พศ. 2546